loader

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Informatycznych – udostępniania kont poczty elektronicznej e-mail na serwerze e-post.pl

I. Postanowienia ogólne:

  1. Podstawą korzystania z usług Interserw Systemy Informatyczne, z siedzibą przy ul. Krajewskiego 22 w Lublinie zwanego dalej Usługodawca lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), a Interserw Systemy Informatyczne oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.
  2. Zamówienie usługi u operatora (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób.
  3. Usługodawca zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Usługa polega na udostępnieniu Usługobiorcy konta poczty elektronicznej e-mail o następujących parametrach:

– pojemność skrzynki – 5 GB,
– wbudowany skaner antywirusowy,
– wbudowany filtr antyspamowy,
– ustawienie przekierowania na inne konto,
– autoresponder,
– odbiór poczty przez POP3 lub www,
– maksymalna wielkość przesyłanej wiadomości – 25 MB, w przypadku przesyłania przez program webmail – 8 MB.

 1. Prawidłowe działanie powiadomienia SMS o którym jest mowa w p. 4 w znacznym stopniu jest niezależne od Usługodawcy. Operatorzy komórkowi mają prawo do dołączania tekstów reklamowych do wiadomości tekstowych SMS.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby definicje wirusów skanera antywirusowego były aktualne, jednak nie może zagwarantować, że ochrona antywirusowa całkowicie zabezpieczy komputery z których korzysta Usługobiorca.
 3. W przypadku Usługobiorców będących konsumentami do założenia konta e-mail nie jest konieczne podawanie danych osobowych.
 4. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca przetwarza dane działalności gospodarczej lub spółki niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.

II. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy:

 1. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia poprawności działania konta e-mail zgodnie z Umową oraz Regulaminem świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie Usługodawcy.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez Usługobiorców na serwerach. Dane zdobyte przez Pracowników Usługodawcy w trakcie prac technicznych lub administracyjnych nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy.
 5. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawce odpłatnie.
 6. Usługodawca ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do wybranych usług usługobiorcy zgodnie z załącznikiem „Ogólne zasady korzystania z usług i prawa Usługodawcy w przypadku złamania regulaminu przez Usługobiorcę„.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny. W takim wypadku zwracana jest niewykorzystana część opłaty abonamentowej.

III. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługobiorcy:

 1. Usługobiorca ma prawo do założenia konta testowego i wykorzystywania go bez wnoszenia opłaty przez 21 dni.
 2. W przypadku chęci dalszego korzystania z usług, Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia zamówionej usługi według poniższych schematów:
  – uiszczenie opłaty abonamentowej za pierwszy rok do 21 dni od założenia konta.
  – na 30 dni przed końcem opłaconego terminu wysyłana jest informacja o upływającym terminie ważności konta. Informacja ta jest przesyłana kilkukrotnie, aż do terminu ważności.
  – brak opłaty w określonym wyżej terminie (21 dni od założenia konta do celów testowych oraz najpóźniej w dniu upływu ważności) jest traktowany przez Usługodawcę jako wniosek Usługobiorcy o rozwiązanie umowy i skutkuje usunięciem konta email z serwera.
  – po dokonaniu zapłaty, ważność konta jest przedłużana o kolejny rok, przy czym za początek okresu rozliczeniowego przyjmuje się datę założenia konta do celów testowych.
  – opłaty dokonywane są przelewem na konto podane na stronie internetowej Usługodawcy lub inny wskazany przez niego na stronie internetowej http://e-post.pl sposób.
  – w przypadku nieopłacenia należności za usługę, z chwilą upływu okresu testowego lub opłaconego okresu rozliczeniowego konto wraz z jego zawartością jest usuwane z serwera.
  – faktura VAT jest wysyłana na życzenie Usługobiorcy. Prośbę o przesłanie faktury należy wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] .
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej w niniejszej umowie zgodnie z przepisami i warunkami umowy.
 4. Jedyną stroną odpowiedzialną za dane przechowywane na serwerze jest Usługobiorca co zwalnia z odpowiedzialności za te treści Usługodawcę.
 5. W przypadku strat wynikłych przez nieprawidłowe użytkowanie serwera przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo żądać odszkodowania.
 6. Wysokość rocznej opłaty za użytkowanie konta e-mail wynosi 55 zł (kwota zawiera podatek VAT).

IV. Zmiany i rozwiązanie Umowy:

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego cennika co automatycznie przedłuża umowę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości z powodu przepełnienia skrzynki e-mail Usługobiorcy lub nieodebranie poczty.
 2. Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 6 miesięcy, za wyjątkiem zmian obniżających opłatę.
 3. Wzrost opłaty abonamentowej będzie uzależniony od wzrostu kosztów mających wpływ na wysokość abonamentu.
 4. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w powyższym regulaminie. W takim wypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego regulaminu co automatycznie przedłuża umowę.
 5. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty.
 6. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy:
  – Usługobiorca naruszy warunki regulaminu,
  – Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet,
  – Usługobiorca będzie notorycznie łamał ogólnie przyjęte zasady netykiety, wysyłał spam,
  W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.
 7. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w Lublinie.

 

Ogólne zasady korzystania z usług i prawa Usługodawcy w przypadku złamania regulaminu przez Usługobiorce.

 1. W czasie korzystania przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy obowiązuje go regulamin korzystania z usług, ogólnie przyjęte zasady korzystania z internetu oraz wszystkie akty prawne tego dotyczące obowiązujące w Polsce.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania konta e-mail powodującego zbyt duże obciążenie na serwerze bądź na innych elementach infrastruktury Usługodawcy mogących przez to powodować znaczne pogorszenie usług dla pozostałych Klientów. Powyższe ograniczenie ma za zadanie ochronę jakości usług świadczonych dla wszystkich Klientów prawidłowo korzystających z dostępnego oprogramowania i wyeliminowanie awarii powodowanych przez nieumiejętne korzystanie z możliwości oferowanych przez Usługodawcę.
 3. W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną postanawia się:
  – zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail,
  – zabrania się z korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,
  – zabrania się wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail.
  – zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę.
  W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu, konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa. Punkt ten ma na celu ochronę interesów wszystkich korzystających z usług – w przypadku „spamu” wysyłanego z danego konta (dany numer IP) – może on zostać zablokowany przez innych dostawców, w konsekwencji spowoduje to niemożność wysyłania i otrzymywania przez pozostałych Klientów korespondencji do i od wszystkich Klientów danego operatora.